Vindkraft

Vi möjliggör vindkraft på Åland.

Projektet Sunnanvind

Projektet Sunnanvind drivs av Ålands landskapsregering. Sunnanvinds uppdrag är att möjliggöra havsbaserad vindkraft på de norra havsområdena med största möjliga nytta för Åland och så snabbt som möjligt. Projektet genomför ett förberedande arbete inför auktionering av havsområdenas nyttjanderätt. 

Snabbfakta om projekt Sunnanvind

När startade projektet?

Ålands landskapsregering påbörjade projekt Sunnanvind under våren 2021.

Hur finansieras projektet?

Projekt Sunnanvind finansieras huvudsakligen med 1,7 miljoner euro från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Vad är projekt Sunnanvinds uppgift?

Projekt Sunnanvind ska möjliggöra etablering av havsbaserad vindkraft utgående från de norra havsområdena definierade i Ålands havsplans. Möjliggörandet omfattar bland annat:

  • Planläggning och miljöbedömning som krävs för beviljande av bygglov
  • Kommunikation med berörda myndigheter för tillståndsprocessen
  • Fastställande av intäktsmodell
  • Genomförande av konkurrensutsättning av områdenas nyttjanderätt

Vad kommer den havsbaserade vindkraften att ge Åland?

Vindkraftsetableringen medför bland annat:

  • Stor ekonomisk samhällsnytta
  • Arbets- och utbildningsmöjligheter
  • Attraktiva affärs- och investeringsmöjligheter

Hur stort är projektområdet?

De norra havsområdena har en total areal på 674 km² och är belägna 15 - 45 km från den åländska kusten. Diskussioner förs med berörda myndigheter om möjligheterna att förena och förstora områdena.

Hur stor förväntas energiproduktionen vara?

Den uppskattade effektpotentialen är 4 GW vilket medför en årlig energiproduktion på 20 TWh, vilket motsvarar ungefär 30 % av Finlands nuvarande elproduktion.

När kommer projektet att vara klart?

Projekt Sunnanvind ska lämna in sin slutrapport till Europeiska kommissionen senast 30.6.2026. Vindkraftsparkernas uppförande och drift kommer att ske under långa tidsperioder då landskapsregeringen fortsättningsvis kommer att fortsätta driva och bevaka de åländska intressena.

Aktuellt

Ålands landskapsregering lediganslår tre tillfälliga tjänster vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.

Ålands landskapsregering lediganslår tre tillfälliga tjänster vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. De lediganslagna tjänsterna är projektledare, affärsutvecklare och projektstöd/kommunikatör. Tjänsterna ska i första hand förstärka landskapsregeringens organisation för havsbaserad vindkraft och kommer att arbeta med auktioneringen av havsområden för etablering av havsbaserad vindkraft i Ålands norra havsområden. Mer ->

Avgränsningssamråd 06.03.2024

Landskapsregeringen ordnar ett avgränsningssamråd om medverkan- och informeringsplan (MIP) samt samrådsunderlag, 06.03.2024, kl.18:00-21:00. Mötet sker i Självstyrelsegården, i lagtingets auditorium Sälskär. Det går även att delta digitalt via Teams. Vänligen meddela senast 04.03.2024 till sunnanvind@regeringen.ax ifall ni deltar på plats eller vill ha en Teams-länk.

Webbplats lanserad!

Projekt Sunnanvinds nya officiella webbplats sunnanvind.ax är nu lanserad. Den har skapats för att främja tillgänglighet och effektiv informationsspridning av projektets verksamhet.

Vindkraft