Vad innebär havsbaserad vindkraft för Åland?

Storskalig etablering av vindkraft på Ålands allmänna vatten innebär en stor ekonomisk tillväxt för det åländska samhället. Intäkterna skapar möjligheter som både offentliga och privata sektorn bör ta vara på för att maximera samhällsnyttan.

Etablering av havsbaserad vindkraft innebär ett nytt stabilt ekonomiskt ben för det åländska samhället att stå på.

Den havsbaserade vindkraften genererar intäkter på flera samhällsnivåer.

  • Landskapet som förvaltare av de allmänna vattenområdena får intäkter för uttarrenderingen av nyttjanderätten och via auktionsoptioner.
  • De sex norra kommunerna, i vilka energiområdena är belägna, erhåller fastighetsskatt på de vindkraftverk som byggs inom respektive kommungränser.
  • För det lokala näringslivet finns intäktsmöjligheter genom de regionalekonomiska effekter som skapas vid vindparksetablering.

Genom att göra Åland till en ledande aktör inom förnybar energi, finns det goda möjligheter att öka Ålands attraktionskraft.

Nya verksamhetsområden behövs i samband med vindkraftsetableringen, vilka i sig utökar Ålands attraktionskraft. Exempel på dessa är:

  • Nya logistikkedjor för att bemöta havsbaserade vindkraftens verksamhetsbehov.
  • Ny infrastruktur för boende, service och kommunikation.
  • Nya insatser inom turism och rekreationsverksamhet.

Den skapar ett stort antal nya arbetstillfällen, både vid uppbyggnad och vid drift samt uppdrag för åländska företag.

International Renewable Energy Agency (IRENA) tog fram en årsredovisning för år 2022, gällande förnybara energiindustrins inverkan på jobbmarknaden. Rapporten utvärderar trender i sysselsättning och utvecklingen inom vindkraftsindustrin. Från år 2020 – 2021 ökade antalet globalt sysselsatta inom vindkraftsindustrin från 1,25 miljoner till 1,4 miljoner. Den ökade sysselsättningen handlar framförallt om mängden nya tjänster som skapats inom konstruktion, installation och drift via nyetablerade vindkraftsparker.

Med hög sannolikhet kommer trenden att fortsätta, vilket betyder att det kommer finnas arbetsmöjligheter på Åland inom vindkraftsindustrin.

Läs hela redovisningen på IRENA:s webbplats

Vindkraftsetableringen medför möjligheter för forskning och utbildning.

På hösten 2023 startar en ny utbildning på Åland inom vindkraftsteknik. Genom att utbilda kompetens inom området skapas lokal sysselsättning. Utbildningsmöjligheter skapar även attraktionskraft för unga att utbilda sig på Åland.