Varför havsbaserad vindkraft på Åland?

Idag uppgår effekten på den åländska vindkraften till 65 MW. Produktionen från vindkraften motsvarar cirka 65 % av den årliga elkonsumtionen. Nu planeras vindkraft ute till havs. Åland har utmärkta möjligheter att etablera havsbaserad vindkraft som medför samhällsnytta.

Vindförhållandena i Ålands havsområden är utmärkta och lämpar sig för havsbaserad vindkraft.

Havsområdena för vindkraftsproduktion på norra sidan om Åland är stora och enhetliga, vilket ökar kostnadseffektiviteten och underlättar den infrastrukturella planeringen.

Ålands geografiska läge mellan regioner i Finland och Sverige med växande behov av förnybar energi.

Fullt utbyggda vindkraftsområden uppskattas ha en produktion som är 60 gånger så stor som Ålands elförbrukning. Det betyder att elproduktionen huvudsakligen är en exportvara. Transportsträckorna till närregionerna  är hanterbara vilket ökar attraktionskraften för området.

Åland innehar lagstiftningsbehörighet inom flera områden.

Åland har lagstiftningsbehörighet inom bland annat miljö, bygg, planläggning och energi. Det ger möjlighet att tillgodose Ålands intressen genom egen lagstiftning. Projektet har ett starkt parlamentariskt stöd och korta beslutsvägar, vilket underlättar kommunikationsinsatserna och arbetet mot en gemensam vision.

Vindkraft har etablerats under en lång tid på Åland och samhällsattityden är generellt positiv.

Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB) gjorde 2022 en enkätstudie om ålänningarnas attityd till havsbaserad vindkraft på Åland. Resultatet visade att:

 • 46 % var för utbyggnadsplanerna
 • 17 % ansåg att omfattningen borde vara större
 • 22 % hade ingen åsikt
 • 7% ansåg att omfattningen borde vara mindre
 • 9 % var emot utbyggnaden

En uppföljning av utredningen är planerad.

Läs hela studien på Ålands statistik- och utredningsbyrås webbplats

 

Starkt politiskt stöd

Den 29.6.2023 undertecknade majoriteten av de åländska politiska partierna ett samförståndsavtal om att långsiktigt stöda arbetet med att möjliggöra etableringen av storskalig förnybar energiproduktion. Syftet med avtalet är att skapa partiöverskridande samsyn och ett samarbete som sträcker sig över partigränser och över många mandatperioder.

Partierna är i avtalet överens om att:

 • Understryka vikten av att de avtal som uppgörs säkrar de åländska samhällsintressena och maximerar nyttan som Åland kan erhålla från utarrendering av nyttjanderätten av havsområden
 • Utgå ifrån att alla energiproduktionens livscykelfaser beaktas (förstudie, planläggning, konstruktion, drift, nedmontering)
 • Förbinda sig att säkerställa att miljöpåverkan av planerade energiproduktionsetableringar är så liten som möjligt
 • Inse behovet av uppdaterad lagstiftning som säkerställer att Ålands målsättningar för havsbaserad vindkraft kan uppnås
 • Verka för stabila skatteramar som både gynnar Åland och näringsidkarna
 • Inse värdet av en vidareförädling av elenergin till andra former såsom vätgas och ammoniak som kan maximera nyttan av Ålands förnybara energiresurser
 • Stöda att landskapsägda Kraftnät Åland Ab aktivt utreder möjligheterna att delta i distributionen, transmissionen, konverteringen och lagringen av den havsbaserade energiproduktionen till närregionerna
 • Åta sig att kommunicera kongruent, transparent och faktabaserat om åländsk havsbaserad vindkraft
 • Stöda utökade utbildningsmöjligheter på Åland inom förnybar energiproduktion
 • Understryka vikten av att lagtinget allokerar tillräckliga resurser för arbetet med att säkra de åländska samhällsintressena i energiomställningen