Åland är en autonom region i Finland med en konstitutionell självstyrelse, vilket ger Åland vissa befogenheter och lagstiftningsrättigheter.

Åland har lagstiftningsbehörighet inom flera ansvarsområden, av vilka markanvändning, verksamhetsutövning och äganderätt kräver speciell tillsyn av näringsidkare som önskar etablera sig på Åland. Lagar, förordningar och principbeslut med speciell tillsyn är:

  • Hembygdsrätt
  • Näringsrätt
  • Jordförvärvstillstånd
  • Undersökningsmedgivande

Hembygdsrätt

En fysisk person som varit fast bosatt på Åland i minst fem år och har finskt medborgarskap, kan ansöka om åländsk hembygdsrätt, vilket innebär att man både får äga mark och utöva näring i landskapet. En person utan hembygdsrätt kan dock beviljas tillstånd att äga mark eller utöva näring, efter att ha ansökt om tillstånd från Ålands landskapsregering, så länge som kraven som specificeras i lagstiftningen om jordförvärsrätt och näringsrätt uppfylls.

Relevant lagstiftning angående hembygdsrätt finns att läsa på regeringens webbplats:

Landskapslag (2015:99) om åländsk hembygdsrätt

Landskapslag (2015:100) om hembygdsrättsförfaranden

Näringsrätt

För att utöva näringsverksamhet på Åland, krävs antingen åländsk hembygdsrätt alternativt fem års oavbruten mantalsskrivning på Åland eller tillstånd att utöva näring, vilket beviljas av Ålands landskapsregering. För bolag och andra sammanslutningar krävs alltid tillstånd att utöva näringsverksamhet.

Tillståndsprinciperna vid prövning av näringsutövning, är att minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan avbrott ha varit bosatt i landskapet under de fem senaste åren.

Vid utövande av näring på Åland ska kunder garanteras service och information på svenska. De anställda som är stationerade på Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete och få all information rörande anställningsförhållandet på svenska.

Formuläret för ansökan om näringsrätt finns tillgängligt på regeringens webbplats:

Hur man ansöker om näringsrätt

Relevant lagstiftning angående näringsrätt finns att läsa på regeringens webbplats:

Landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring

Jordförvärvstillstånd

För att ha rätt att äga fast egendom på Åland, krävs jordförvärvstillstånd. Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, andra sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av landskapsregeringen om äganderätt, förvärva eller med stöd av legoavtal eller något annat avtal besitta fast egendom i landskapet.

Relevant lagstiftning angående jordförvärvstillstånd finns att läsa på regeringens webbplats:

Jordförvärvslag (1975:7) för Åland (1991/72)

Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

Undersökningsmedgivande

Enligt ett principbeslut taget den 23.8.2022 har landskapsregeringen gett samtycke till att privata aktörer med beviljat näringstillstånd kan beviljas undersökningsmedgivande på havsområden i Ålands allmänna vatten utmärkta för etablering av havsbaserad vindkraft.

Syftet med undersökningarna som medgivandet för aktörerna berör, är att utreda möjligheterna att anlägga havsbaserad vindkraft. Exempel på relevanta undersökningar är:

  • Sjömätningar/bottenkarteringar (Kartläggning av havsbotten kräver tillstånd från Försvarsmaktens huvudstab)
  • Vindmätningar
  • Provfiske
  • Vattenprovtagningar
  • Ljudmätningar
  • Naturvärdesinventeringar

Det är viktigt att notera att även om Ålands landskapsregering kan ge samtycke till att genomföra undersökningar på allmänna vatten, kan kartläggningen av havsbotten endast beviljas av Finska försvarsmaktens huvudstab.

Lagstiftningen gällande territoriell övervakning och tillstånd att utföra kartläggning av havsbotten kan läsas på justitieministeriets webbplats:

Territorialövervakningslag 2000/755

Principbeslutet kan läsas på regeringens webbplats:

Principbeslut gällande samtycke att utföra undersökningar på landskapet Ålands allmänna vattenområden ÅLR 2022/6473

 

För ytterligare information angående jordförvärvstillstånd och näringsrätt för juridiska personer, se bifogad PDF: