Vi värnar om miljön

En central del av framtagandet av den åländska havsplanen var att beakta olika slags miljövärden när de olika användningsområdena fastställdes. Vid framtagandet av vindkraftsplaner fortsätter analysen kring miljöfrågor.

Miljöanalyser kommer att genomföras som del av havsområdenas planläggning och sedan som centrala delar av projekten för uppförandet av havsvindkraftsparker.

Grundtanken med planläggningens miljöbedömning är att utreda den miljöpåverkan som planens syfte innebär för området. Genom planbestämmelser ställs ramar för hur miljön ska beaktas i uppbyggnaden av en vindkraftspark. Miljöbedömningen i generalplanen syftar att bedöma den kumulativa effekten av en fullt utbyggd vindkraftspark enligt planens bestämmelser för området. 

Utvecklarna som efter auktion tilldelats nyttjanderätt av havsområdena ska för att kunna genomföra sina projekt, göra miljökonsekvensbedömningar på en ännu mer detaljerad nivå som omfattar specifika områden och de tekniska alternativ man vill använda. Genom denna process ska potentiella risker identifieras och miljöpåverkan minimeras.

Utvecklarnas projekt prövas för miljötillstånd av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Miljötillståndet krävs för att säkerställa att verksamheten följer miljöbestämmelser i åländsk lagstiftning. 

Läs mer om lagen gällande miljökonsekvensbedömningar och miljöbedömningar på regeringens webbplats

Läs mer om lagen gällande miljöskydd på regeringens webbplats