Den globala omställningen

Växthusgasutsläpp har lett till att den globala medeltemperaturens ökat och skapat förändringar i klimatet. Följderna kan observeras i de allt mer frekventa extrema väderförhållanden som skadar människor, djur, natur och infrastruktur.

Klimatförändringarna påverkar hela mänskligheten vilket har lett till ett globalt samarbete gällande klimat- och energifrågor för att minska utsläppen av växthusgaser.

Förändringen från ett samhälle som förlitar sig på fossila energiresurser, till att använda miljövänligare förnybara energiresurser, är från ett klimatperspektiv ett bra steg framåt. En omställning av globalt etablerade system kräver betydliga investeringar. På EU-nivå har man skapat initiativ som exempelvis “European green deal”, som ska underlätta medlemsstaternas omställning till hållbara samhällen med olika finansiella stöd och incitament. För att uppnå målställningen av hållbara samhällen, behövs strategier för att på bästa möjliga sätt använda de finansiella medlen. Några av de avtal, förslag och strategier som lagt grunden till Ålands omställning till ett hållbart samhälle är:

 • Parisavtalet
 • 55% paketet
 • Energi- och klimatstrategi för Åland 2030

Parisavtalet

Den 4 november 2016 antogs det så kallade ”Parisavtalet” av de 196 parter som deltog i FN:s klimatförändringskonferens COP21. Ålands lagting beslöt i december 2016 att godkänna avtalet enligt de delar som faller inom landskapets behörighet. Parisavtalet innehåller en handlingsplan för att minska de globala utsläppen och därmed halta den globala uppvärmningen. Det översiktliga målet är att halta ökningen av den globala medeltemperaturen till väl under 2°C i förhållande till förindustriella nivåer och sträva efter en medeltemperatur på 1,5°C. Det är upp till avtalets ratificerande länder att var för sig skapa verksamhetsplaner för hur de ska sänka sina utsläppsnivåer.

Läs mer om Parisavtalet på Förenta Nationernas webbplats (engelska)

55%-paketet

På EU-nivå har man tagit fram en samling av förslag under namnet ”55%-paketet” för att uppdatera EU-lagstiftning och förstärka ramverket för att uppnå de klimatmål som Europeiska rådet och Europarlamentet enats om. Målet med 55 %-paketet är att genom klarare riktlinjer för medlemsstaterna, minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030. I paketet ingår bestämmelser gällande:

 • Energieffektivitet
 • Förnybar energi
 • Energibeskattning
 • EU:s utsläppshandelssystem
 • Utsläppsnormer för person- och skåpbilar
 • Markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
 • m.fl.

Läs mer om 55%-paketet på Europeiska rådets webbplats

Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Landskapsregeringens energi- och klimatstrategi utarbetades av en arbetsgrupp med representanter från flera av förvaltningens avdelningar under 2017. Strategin visar hur det politiska energi- och klimatarbetet ska styras för att uppfylla målen i Parisavtalet. Energi- och klimatstrategin är även en förtydligande färdplan för det strategiska utvecklingsmålet nummer 6, Kraftigt minskad klimatpåverkan, i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

Till Energi- och klimatstrategins hör följande huvudmålsättningar som ska uppnås till 2030:

 • Sänka koldioxidutsläppen med minst 60 % jämfört med 2005
 • Öka andelen förnyelsebar energi till minst 60 %
 • Öka andelen lokalproducerad förnyelsebar el till minst 60 %
 • Sänka utsläppen från vägtrafiken med minst 50 % jämfört med 2005.

Målsättningarna ska nås genom åtgärder som stöder:

 • Ökad lokalproduktion av förnyelsebar el
 • Ökad användning av lokala och förnyelsebara källor för uppvärmning
 • Ökad distribution av andra drivmedel än fossila inom transportsektorn
 • Ökad energiprestanda i byggnader
 • Hållbar upphandling
 • Ökad oberoende information och rådgivning om energi och klimat till privatpersoner och företag
 • Underlättande av etablering av innovationer och innovativa företag
 • Ett hållbart skogsbruk där produkter från skogen används i högre utsträckning
 • Ökad cirkulär ekonomi.

Läs mer om energi- och klimatstrategin på regeringens webbplats