Vindkraftverk

Figur som illustrerar turbinernas utveckling
Vindturbinernas utveckling 

Figuren illustrerar hur vindkraftsturbinernas storlek och kapacitet har utvecklats det senaste decenniet. De största turbinerna är för tillfället 15 MW, men turbinstorleken förväntas uppnå effekter på 30 MW, med totalhöjder på 400 meter. Samtidigt har vindkraftverkens produktionseffektivitet (kapacitetsfaktor) utvecklats. Större och högre turbiner ställer krav på att logistikkedjor inklusive installationsfartyg utvecklas i samma takt. Klimatförhållandena i Norden ger också upphov till tekniska utmaningar (isförhållanden) som påverkar den möjliga kapaciteten som kan byggas.

Energiö-konceptet och Power-2-X

Energiö är ett koncept för lösningar som eftersträvar att öka vindkraftsparkens produktionsvärde genom att vidareförädla elenergin och distribution. Grundidén är att sammankoppla produktionen så den kan optimeras för att uppnå det högsta värdet. Även för Åland är energiö-konceptet intressant och beaktas som ett alternativ när nyttjanderätten för energiområden auktioneras. Möjligheten att etablera en energiö omfattar både existerande landområden i nära anslutning till vindkraftsområdet och även konstgjorda öar.

Förenklad illustration av energiö-konceptet och power-2-X 
Förenklad illustration av energiö-konceptet och power-2-X 

Eftersom vindkraftsproduktionen är ojämn och marknadspriserna fluktuerar, är det relevant att identifiera lösningar för vidareförädling av elenergin till andra energiformer (power-2-X). Power-2-X utgår från att i en elektrolysprocess använda elenergi för att spjälka vatten till väte och syre. Sedan kan vätgasen som är en energibärare även vidareförädlas genom olika kemiska processer.

Inom den tunga industrin finns ett växande behov av grön vätgas. Vätgasen kan även kombineras med kväve till ammoniak, som kan användas som drivmedel eller till gödselproduktion. Genom att förena vätgas med koldioxid erhålls metanol och övriga kolväte-energibärare. Vätgas kan lagras och återförädlas till elenergi, vilket trots konverteringsförluster, ger möjligheter att balansera elproduktionen och -förbrukningen.

Sjöfartsbränsleomställning 

Sjöfartsbränsleomställning innebär övergång från fossila bränslen till miljövänliga alternativ. International Maritime Organization (IMO) inför allt striktare utsläppskrav för sjöfarten för att driva omställningen till fossilfria bränslen. Vidareförädling av vindkraftsel till vätgas, ammoniak eller metanol som fartygsbränsle är för närvarande de mest potentiella alternativen. Att kunna bunkra Norra Östersjöns och Bottenhavets fartygsflotta med fossilfritt bränsle på Åland i samband med en energiö, är en intressant framtida möjlighet.