Medverkan- och informeringsplan

Syftet med en medverkan- och informeringsplan (MIP) är att ge en överskådlig bild av nuvarande kunskapsunderlag och tillvägagångssätt, samt informera allmänheten och myndigheter om hur de kan medverka i den planläggningsprocess som påbörjats. Det här dokumentet utgör ett ramverk för planläggningsprocessen som kommer att utvecklas efter att insamlad information och synpunkter beaktats.

Till medverkan- och informeringsplanen har ett fotomontage tagits fram för att illustrera synbarheten av vindkraftparken från utvalda utsiktsplatser utmed Ålands kust. Fotomontageplatserna är utvalda med beaktande att de är välbesökta och har god synlighet jämfört med andra områden. Fotomontaget utfördes under dagar med klar sikt. Syftet med fotomontaget är att tydligt illustrera den visuella påverkan av ett teoretiskt fullt utbyggt område, även trots att en full utbyggnad av planläggningsområdet är högst osannolikt. Fotomontaget hittas på Björlin Gitech Ab:s visningstjänst. Metoden för hur fotomontaget framtagits och bör tolkas, beskrivs i "Hur kommer vindkraftverken att synas från land?". Dokumentet finns att laddas ned i PDF format nedan.

En inspelning av samrådsmötet som hölls den 06.03.2024 finns på landskapsregeringens Youtube-kanal. Klicka här för att se inspelningen. Ett mötesprotokoll för att se vilka frågor som ställdes under mötet och hur de besvarades, finns även att laddas ned.

Material att laddas ned: