Ålands havsplan

Ålands havsplan, antagen av Ålands landskapsregering 18.3.2021, beskriver användningsmöjligheter för de åländska allmänna vattnen, som förvaltas av Ålands landskapsregering. Planen omfattar inte privata vatten.

Ålands havsplan karta

 Ålands havsplan

Enligt Europarlamentet och Europeiska unionens råds direktiv (2014/89/EU) om upprättandet av en ram för havsplanering, ska alla medlemsstater inrätta en ram för havsplanering i syfte att främja hållbar tillväxt i havsrelaterade ekonomier, hållbar utveckling i havsområden och hållbar användning av marina resurser. Eftersom Åland har lagstiftningsbehörighet inom energi, planläggning, bygg samt miljö, uppfyllde landskapet sin skyldighet genom att framarbeta en havsplan för Ålands del.

Vid beredningen av Ålands havsplan beaktades flera olika användningsändamål för havsområdena. Bland annat identifierades områden med värdefull natur, kultur och miljö. Det identifierades även havsområden som på basen av ett flertal kriterier ansågs vara lämpliga för havsbaserad vindkraftsproduktion. De sex energiområdena i havsplanen omfattar totalt 1007 km². Projekt Sunnanvind arbetar enbart med de två norra energiområdena utmärkta i Ålands havsplan, på totalt 674 km².

Havsplanen finns tillgänglig i landskapsregeringens GIS-plattform.

Till havsplanen hör följande dokument: