Ekonomisk tillväxt

Genom att utveckla havsområden som identifierats i Ålands havsplan förväntas landskapsregeringen få betydande options- och arrendeintäkter och kommunerna fastighetsskatteintäkter över en lång tid.

Sysselsättning

Havsbaserad vindkraft skapar många nya arbetstillfällen. Under uppbyggnadsfasen förväntas lokala företag få underleveransuppdrag och vid driftfasen uppstår arbetsuppgifter inom drift och underhåll.

Kunskap

Havsbaserad vindkraft behöver kunnande inom många olika områden. Uppbyggnaden och utvecklingen av den havsbaserade vindkraften skapar möjligheter inom utbildningssektorn för specialister bland annat inom drift och underhåll vid Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium. Åland erbjuder en bra testplattform för nya lösningar kring förnybar energi.

Miljö- och hållbarhet

Fullt utbyggd kan den förnybara energiproduktionen från de åländska havsområdena spela en viktig roll för den nordiska energimarknaden. Genom att bygga vindkraftsparker långt ute till havs, kan mer unika miljöer i den åländska arkipelagen bevaras för kommande generationer.

Effektmål

Landskapsregeringen har antagit Sunnanvinds projektdirektiv som innehåller följande effektmål:

  1. En enhetlig och heltäckande kommunal planläggning för de identifierade havsområdena, genom vilken projektet möjliggör en smidigare tillståndsprocess.
  2. Höja arrendevärdet på havsområdena genom att genomföra prioriterade undersökningar som förkortar etableringstiden, minska risker för investerare och befrämja en snabbare etablering.
  3. Framarbeta en tydlig och möjligast smidig tillståndsprocess för etablering av havsvindparker.
  4. Utforma en infrastrukturell plan för uppbyggandet av vindkraftsparker som ger bästa resultat både avseende intäktsströmmar och möjliga andra nyttor till Åland (innefattar systemfrågor som, nätanslutningar, grön vätgas, behov av hamnar mm.)
  5. Underlag och avtalslösningar för arrende och förfaranden för utarrendering av havsområdena.
  6. Processer och en organisation som förvaltar den kunskapsbas som behövs för att realisera Ålands potential förstorskalig havsbaserad vindkraft.